09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

کولر نسیم
یکی از شرکت های بزرگ در بازارتولید کشور می باشد
استفاده از دینام های برتر
الکترژن و موتور ژن در این محصولات
کیفیت و کاری را افزایش داده
و با دستگاه پیشرفته تولید با کیفیت
ورق گالوارنیز موجب عدم زنگ زدگی این محصولات شده است