09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

شیر پرکن قطعه است کار اصلی پر کردن مدار گرمایشی انجام داده
و تنظیم بار تا ۱/۵ بار
و درصورت خراب شدن آن بار بیشتر از حد مجاز رفته و ار شیر اطمینان تخلیه میشود