09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

خار پکیج برای نگه داشتن لوله ها و شیر ها ی سه بار و مبدل ها استفاده میشودو در نمونه های
سیمی و صفحه ای و فنر در پکیج های بوتان و ایران رادیاتور استفاده میشود