09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

گاز های مانند آمونیاک بسیار خطر ناک بود که همچنین با برخورد به لوله ها فلز مس و آلومنیومی بسیار
و رطوبت انها خاصیت انفجاری وخفگی پیدا می کنند
گاز نسل بعد گاز ۱۲ است در برخورد با فلزات مس و آلومنیومی باعث خوردگی نمیشود و گازی بی بو قابل اتش گرفتن نیست
ولی برای آسیب نرساندن به لایه اوزن توزیع آن ممنوع شد
و گاز نسل بعد جای گزین شد
گاز ۱۳۴ و ۲۲ و R600می باشد
که برای گاز های گلخانه تاثیر مخرب کمتری دارد
گاز ۱۳۴ برای وسایل نقیله و یخچال خانگی
و گاز ۲۲ برای کولر های گازی
این گاز از ترکیبات گاز ۱۲ بوده ولی درست از ساختار یکسان هستند ولی تاثیر مخرب گاز های گلخانه کم هستند
ولی گاز های جدیدR410 و R600
به صورت مایع می باشد
در دستگاه های یخچال و کولر گازی به صورت متعادل ترزیق میشود
تا تاثیر بهتر داشته شده باشند