09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

گاز های برودتی مخصوص تهویه مطبوع در این بخش بازدید فرماید
استفاده از،گاز های با کیفیت جذب بهتر گرما و برودت بهتر را همراه خواهد بود
گاز ۲۲ و ۴۱۰ برای کولر های گازی مورد استفاده قرار می گیرید