09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

شیر برقی از اجزای پر مصرف لباسشویی می باشد
در لباسشویی های جدید شیر برقی تک قلو و دوقلو مورد مصرف می باشد
و در شیر برقی های سه و چهار خروجی برای لباسشویی های قدیم است چون
در لباسشویی های قدیم آبگرم را از شیر گرفته امکان گرم کردن آب را ندارند