09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

قطعات اجاق ۰
قسمت بوبین و ترموکوپل و شیر گاز
ترموکوپل و بوبین اجاق گاز
در انواع مختلف می باشد
ابتدا جرقه زن شلعه را روشن می کنند و سپس تا وقتی که شعله روشن هست
سیستم ترموکوپل و بوبین که مرتبط به شیر اجاق هستند شعله را روشن نگه می دارد و این سیستم نسل جدید دستخوش تغییرات بزرگی می باشد
و از نوع تاپ تایم مورد استفاده قرار میگیرید