09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

در یک ساختمان برای تامین آبگرمکن مصرفی وبرای وسایل بهداشتی ازقیبل حمام دستوشویی رختشویی… مورد نیاز است
در این بخش آبگرمکنهای لحظه ای ابگرمکن جوش برای مصرف تامین میکند
قسمت آب وقسمت گاز و مبدل و وریه و شاستی مورد نیاز را آشنا میشود
برای اطلاعات تهیه قطعات مورد نیاز قسمت تماس با ما و یا با شماره تماس 09122282097 تماس حاصل فرماید