09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

روشهاي تأمین آب گرم بهداشتي آبگرمكن هاى مستقيم:

به دستگاههاي تأمین آبگرم مصرفي که آب در تماس مستقیم با سطح گرم کننده گرم ميشود، آبگرمکن مستقیم گويند.

آبگرمكن مخزنی:

آبگرمکن های مخزنی که معمولاً بصورت ايستاده تولید ميشوند را میتوان براساس نوع سوخت مصرفي به دو نوع گازی يا برقی تقسیم نمود؛ که در حجمهای 150،100و 200لیتری تولید میشوند