09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

ترموکوپل و یا درصطلاح ایمن شعله
همان طور از نام این قطعه مشخص است
به عنوان قطع کن دستگاه
درصورت وزش باد و قطع گاز به هرعلتی می باشد
این وسیله امنیت دستگاه گازسوز را بسیار بالا می برد جلو گیری از انفجار و آتش سوزی میشود