09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

برای جذب رسوب و مواد جامد آب که باعث خرابی پکیحجو هر لوازمی که با آب درگیر هست و کاهش هزینه های جاری معمولا در هر سال ایجاد میشود از سختی گیر ها استفاده میشود تا ازآسیب رسیدن به لوازم خانگی جلوگیری شود در این بخش از انواع لوازم که برای این کار تهیه شده و در اختیار ما قرار گرفته است برای بالا بردن عمر و پایین آوردن خرابی دستگاه استفاده میشود