09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

تاسیسات میلانو بخش بازرگانی فروشگاه ابراهیمی است
و برای این موضوع با هدف رقابت و ارئه محصولاتی با کیفیت با تمرکز در تاسیسات حرارتی و برودتی درکشور شروع به فعالیت کرده و توانست در زمان کم با پش کار و زحمت بسیار به عنوان برند قدرتمند کشور راه باز کرده و راه موفیت را برای خود و انخاب مطمئن برای خود در کشور داشته باشد