09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

09122282097

دریافت راهنمایی و مشاوره

در سیستم های پکیج و بوریل و آبگرمکن … در اثر استفاده از به مرور زمان دچار روسب آهکی شده است که برای ز بین بردن روسوب آهکی از اسید مخصوص که دییکلر که به عنوان بهترین مورد برای تمیز کردن لوله ها اسفتاده شود وتاثیر خوبی در بازده انرزی داشته است و
که باعث بهتر کار کردن لوازم حرارتی میشود و تنها تاثیر بد اسید براثر گاز های ناشی از این مایع بوده که با استفاده از پمپ های جرمگیری علاو بر جلوگیری از استشمام کاز ها و یروع و کیفیت جرمگیری را بالا برده و کمک زیاذی به کار سرویسکاران وساله لوازم خانگی کرده است